Cele Działania Fundacji

Celem statutowym Fundacji Lokalny Reset jest działalność społeczna, oświatowa, publicystyczna, gospodarcza i kulturalna, szczególnie w zakresie:

1. Integrowania środowisk działających na rzecz dobra publicznego, zwłaszcza: działaczy samorządowych, działaczy społecznych, działaczy politycznych, przedstawicieli środowisk naukowych, przedstawicieli innych fundacji i stowarzyszeń;

2. Działań na rzecz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, wspólnot lokalnych, popularyzowania kulturalnej i społecznej aktywności obywatelskiej, oraz rozwoju kultury i świadomości społecznej;

3. Budowania i wspierania społeczeństwa obywatelskiego, upowszechnianie idei samorządności oraz wspierania inicjatyw obywatelskich;

4. Wspierania postaw patriotycznych, prospołecznych, kulturalnych i prozdrowotnych;

5. Wspierania działań na rzecz nauki, edukacji, oświaty i wychowania;

6. Wspierania działań na rzecz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji;

7. Wspierania działalności i rozwoju mediów;

8. Wspierania działań na rzecz podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;

9. Wspierania działań na rzecz ochrony praw człowieka, upowszechniania i ochrony wolności  oraz swobód obywatelskich, w szczególności niezbywalnej godności człowieka;

10. Promocji wiedzy ekonomicznej, gospodarki rynkowej, rozwoju przedsiębiorczości;

11. Promocji publicystyki, dotyczącej gospodarki i myśli ekonomicznej oraz najlepszych praktyk w zakresie dziennikarstwa ekonomicznego;

12. Działalności wspomagającej rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej;

13. Wspierania rozwoju nowych technologii i internetu;

14. Tworzenia ośrodków sportu, rekreacji i kultury;

15. Tworzenia ośrodków pomocy prawnej, w szczególności osób wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem.

Zapraszamy do współpracy wszystkich zainteresowanych wspieraniem działań Fundacji.

Kontakt z Fundacją Lokalny Reset >>>